سفارش تبلیغ
صبا

حرف های قشنگ

You’re lookin’ amazing

 

 

 

Dangerous feelings break out my soul

احساسات خطرناکی روحم رو احاطه می کنن

It’s just the meaning of being alone

و این به این معنیه که من تنهام

I need you here wherever you are

به تو نیاز دارم هرجا که باشی

I need you now to take me so far

الان بهت نیاز دارم تا منو با خودت به اون دور دورا ببری

I wanna run like the speed of the sound

میخوام بدوم، درست مثل صدا

I was somewhere , I ‘m sure you’re around

من جایی بودم، و اتمینان دارم که تو اون دورو برا بودی

You give me now the meaning of life…

و حالا معنی زندگی رو بهم دادی

With you I’m feeling alive
Ooooooo…

با تو احساس می کنم زندم

Why you’re lookin’ like that

چرا اینجوری نگاه می کنی

I’m burning like fire

دارم مثل آتیش میسوزم

I wanna be higher

میخوام بیشتر از اینا عاشق بشم

Just let me know

فقط بذار بدونم

Why you’re lookin’ like that

چرا اینجوری نگام می کنی

You’re driving me crazy

داری منو دیوونه می کنی

You’re lookin’ amazing

خیلی عجیب نگام می کنی

Why you’re lookin’ like that

چرا اینجوری نگاه می کنی

 

k

 


[ پنج شنبه 90/12/18 ] [ 9:4 عصر ] [ *ماه بانو* ] [ نظر ]