سفارش تبلیغ
صبا

حرف های قشنگ

اثرات اعراب!!!!


اعراب به ما آموختند که آنچه را که میخور...یم "غذا" بنامیم و حال آنکه در
زبان عربی غذا به "پس آب شتر" گفته میشود. در دهخدا بخوانید: غذا. [ غ َ] (ع
اِ) بول شتر. (اقرب الموارد). رجوع به غذی شود.
دهخدا توصیه کرده است به جای غذا از پزا استفاده کنیم: دهخدا: پزآ ( پز + آ )
، پخته شده و آماده گردیده ، واژه پزا را میتوان بجای غذا که هموزن یکدیگر
میباشند بکار برد تا با این روند از درایش واژگان ناپسند بیگانه در زبان پارسی
خودداری نمود
و
اعراب به ما آموختند که برای شمارش جمعیّتمان کلم? "نفر" را استفاده کنیم
و حال آنکه در زبان عربی حیوان را بااین کلمه میشمارند و انسان را با
کلم? "تن" میشمارند؟ شما 5 تن آل عبا و 72 تن صحرای کربلا را بخوبی
میشناسید.
اعراب به ما آموختند که "صدای سگ" را "پارس" بگوئیم و حال آنکه این کلمه
نام کشور عزیزمان میباشد؟
اعراب به ما آموختند که "شاهنامه آخرش خوش است" و حال آنکه فردوسی در انتهای
شاهنامه از شکست ایرانیان سخن میگوید.

عرب به ما کلمه ی اٌمت را آموخت به معنای ((گلیه ی شتر)) اعراب به ایرانیان را
موالی نامیدند....
آیا بیشتر از این میشود به یک ملّت اهانت کرد و همین ملّت هنوز نمیفهمد، که به
کسانی احترام میگذارد که به او نهایت حقارت را روا داشته اند وهنوز با استفاد?
همین کلمات به ریشش می خندد.
آیا در کتاب سفینه البهار نمیخوانیم که بالاترین ایرانی از پست ترین عرب
پست تر است؟!!!!

عرب


[ سه شنبه 91/3/16 ] [ 2:5 عصر ] [ *ماه بانو* ] [ نظر ]